Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rynoltice
ObecRynoltice

Rekonstrukce požární zbrojnice Rynoltice

Předmětem plnění veřejné zakázky bylo provedení revitalizace hasičské zbrojnice v obci Rynoltice. Došlo k vybudování šaten v 1.NP a zajištění sociálního zázemí, rekonstrukci garáží 1.NP. V podkroví byla zřízena školící místnost se sociálním zázemím, kancelář velitele a sklady. Dále byl v rekonstruovaném objektu vytvořen prostor pro sušení požárních hadic. Pro stavbu byla provedena nová vodovodní přípojka, splaškové vody budou sváděny do bezodtokové jímky. Pro zajištění temperace objektu byla vybudována nová STL přípojka s novým plynoměrovým pilířem HUP, z HUP byla do objektu provedena domovní přípojka plynu. Dále byla realizována rekonstrukce a rozšíření zpevněné plochy – vjezdy a vstup do objektu. Stavba je určena pro sbor dobrovolných hasičů a je navržena dle ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice.

Stavba byla provedena dle projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Projektovou dokumentaci zpracoval jako hlavní projektant Ing. Radomír Hladký, projektová činnost ve výstavbě, IČO: 75228548, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, číslo autorizace ČKAIT 0501145.

Projekt Rekonstrukce požární zbrojnice Rynoltice byl podpořen s dotační podporou Ministerstva vnitra ČR a Libereckého kraje.

Rekonstrukce požární zbrojnice RynolticeRynoltice – požární zbrojnice PŘED REKONSTRUKCÍRynoltice – požární zbrojnice PO REKONSTRUKCI

Obec Rynoltice

Užitečné informace

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mimořádné události

Datové schránky

Povodňový plán

nahoru

Partnerské weby