Obecní úřad

  Obec Rynoltice je veřejnoprávní korporací a je evidována pod IČO 263168.

  Obec Rynoltice má účet, na který je možno poukazovat správní poplatky, místní poplatky, kapitálové příjmy

  ČSOB a.s. 151978559/0300

   

  Starosta obce:

  Ing. Jan Vacek tel. 485 172 181, mobil 602 601 631

  • je statutárním představitelem obecního úřadu a obce
  • odpovídá za plnění úkolů zastupitelstvu obce
  • kromě povinností vyplývajících ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, má na starosti investiční a bytovou oblast, rozvoj obce
  • řídí a kontroluje činnost zaměstnanců obce zařazených do úřadu, činnost organizačních složek obce a příspěvkové organizace obce

  Odpovídá za úkoly na úseku :

  • ochrany ovzduší
  • vodního hospodářství
  • myslivosti
  • ochrany proti hluku a vibracím
  • veřejného pořádku a ochrany životního prostředí, ochrany přírody

   

  Místostarostka obce: 

  Soňa Starečková Postlová tel. 485 172 181, mobil 725 971 201

  • je statutárním představitelem obecního úřadu a obce
  • odpovídá za plnění úkolů starostovi a zastupitelstvu obce
  • v nepřítomnosti starosty přebírá jeho povinnosti dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
  • kromě povinností vyplývajících ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, má na starosti přípravu, plnění a aktualizace dokumentu „program obnovy venkova“, kulturu, sport, oblast sociálních věcí, inventarizaci majetku, záležitost školství, odpadové hospodářství, pohřebnictví
  • pořizování a evidence usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

   

  Referent:

  Jana Košlíková tel. 485 172 181

  • příprava podkladů spojených s hospodařením obce pro jednání zastupitelstva obce
  • vedení účetnictví v souladu s platnými zákony a předpisy
  • účetní zpracování inventarizace majetku obce včetně finančního vypořádání
  • mzdová a daňová agenda, odvody a poplatky
  • účetní zpracování pokladny

   

  Administrativní pracovnice:

  Martina Fialová tel. 485 172 181

  • vedení pokladny úřadu
  • zabezpečení úkolů vyplývajících ze skartačního plánu, skartačního řádu a vedení spisovny
  • vedení poplatků a pohledávek
  • vidimace a legalizace
  • evidence obyvatel, podatelna, obsluha telefonní ústředny

   

   

   

   

   

  Logo - Evropská unie